Menu
Městys Mšec
městysMšec
Městys Mšec

městys MŠEC

Severně od Nového Strašecí a západ-ně od Smečna rozkládá se městečko Mšec, rozloženo jsouc na svahu stráně k jihu se klonící mezi hojným stromo-vým a nad údolím, které krášlí řady to-polů s rybníky. Většina budov seřazena jest podél silnice, vedoucí z Nového Strašecí a hadovitě se vinoucí celou obcí nahoru, kde připojena jest k staré říšské důležité silnici, spojující Prahu se světovými lázněmi Karlovými Vary. Zobrazit více

rozšířené vyhledávání

S čím Vám můžeme pomoci?

Zápis z ustavujícího VZZ-8.11.2010

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva městyse Mšec konaného v pondělí 08. 11. 2010
1. Zahájení - starosta obce přivítal občany a členy zastupitelstva.
Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé.
 
Návrh programu byl v souladu s § 93 zákona o obcích 7 dní před jednáním vyvěšen na úřední desce ÚMě a má toto znění:
1)    Zahájení
2)    Určení zapisovatele, ověřovatelů a pracovní komise
3)    Kontrola osvědčení o zvolení
4)    Složení slibu člena zastupitelstva
5)    Určení dlouhodobě uvolněné funkce
6)    Volba starosty a místostarosty
7)    Různé
8)    Usnesení
9)    Závěr
 
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů a pracovní komise
Starosta určil zapisovatelem jednání sl. Alexandru Zítkovou, ověřovatele zápisu p. Petra Hnízdila a p. Jiřího Pacholíka a členy pracovní komise pí. Venuši Rosenbaumovou a sl. Petru Valešovou. 
 
3. Kontrola osvědčení o zvolení
Pracovní komise provedla kontrolu platnosti osvědčení o zvolení všech nově zvolených členů zastupitelstva městyse Mšec vydané registračním úřadem Městského úřadu Nové Strašecí. Za tímto účelem bylo jednání přerušeno na dobu dvou minut a poté pracovní komise sdělila přítomným, že všechna osvědčení jsou platná.
Zastupitelstvo městyse Mšec bere na vědomí:
1. Zprávu pracovní komise o ověření platnosti volby členů zastupitelstva městyse Mšec na základě osvědčení o zvolení.
 
4. Složení slibu člena zastupitelstva
Slib člena zastupitelstva přečetla zapisovatelka jednání sl. Alexandra Zítková a po jeho přečtení vyzvala všechny nově zvolené zastupitele dle abecedního pořadí k jeho složení.
Zastupitelstvo městyse Mšec bere na vědomí:
2. Podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo slib všech 9 členů zastupitelstva městyse Mšec.
 
5. Určení dlouhodobě uvolněné funkce
Starosta navrhl, aby dlouhodobě uvolněnou funkcí člena zastupitelstva byla funkce starosty.
Zastupitelstvo městyse Mšec určuje:
3. Podle § 84 odst. 2 písmeno k), že pro výkon funkce starosty městyse Mšec bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování, tab. č. 1 – návrh přijat
 
6. Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo rozhodlo, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním.
P. Milan Prokop navrhl kandidátku na starostku a to pí. Libuši Bestajovskou.
Zastupitelstvo městyse Mšec volí:
4. Starostku městyse Mšec pí. Libuši Bestajovskou
Hlasování, tab. č. 2 – návrh přijat
 
P. Petr Hnízdil navrhl kandidáta na místostarostu a to p. Marka Tichého.
Zastupitelstvo městyse Mšec volí:
5. Místostarostu městyse Mšec p. Marka Tichého
Hlasování, tab. č. 3 – návrh přijat
 
7. Různé
V tomto bodě se otevřela diskuse do které se přihlásili: p. Poch, p. Mikovec, pí. Bestajovská, p. Pacholík, p. Prokop, p. Slavík, pí. Slavíková, p. Kolář, p. Valentin, pí. Kocmanová, p. Loskot, p. Slapnička a p. Hora. Projednávalo se: zasíťování pozemků, koupě pozemků, v čem se nové zastupitelstvo bude lišit od předcházejícího, jaké priority má nová starostka, čeho by chtěla dosáhnout, kanalizace a ČOV a zda je správně že starostka je uvolněná a místostarosta neuvolněný. Z diskuse je pořízen zvukový záznam, který bude k dispozici na ÚM do příštího veřejného zasedání.
 
8. Usnesení
 
Zastupitelstvo městyse Mšec:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu pracovní komise o ověření platnosti volby členů zastupitelstva městyse Mšec na základě osvědčení o zvolení.
2. Podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo slib všech 9 členů zastupitelstva městyse Mšec. 
 
II. Určuje:
3. Podle § 84 odst. 2 písmeno k) určuje, že pro výkon funkce starosty městyse Mšec bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 
III. Volí:
4. starostou městyse Mšec pí. Libuši Bestajovskou.
5. místostarostou městyse Mšec p. Marka Tichého.
 
9. Závěr
Na závěr nově zvolená starostka poděkovala přítomným za účast a veřejné zasedání ukončila v 19:55
 
 

 

 Jiří Pacholík                     Libuše Bestajovská                                    Petr Hnízdil

 

    ověřovatel                              starostka                                             ověřovatel
 
                                                                                         Ve Mšeci dne 09. 11. 2010

Úřad městyse

Knihy o Mšeci

Knihy o Mšeci

KNIHY O MŠECI

na úřadu městyse jsou  k zakoupení knihy o Mšeci od autora Jiřího Červenky

  • Mšec 1. díl - 390 Kč
  • Mšec 2. díl - 390 Kč
  • Mšecké hospody - 190 Kč

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29 30
31 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10
11 12 13
14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24
25 26 27
28 29 30

Platební portál

Platební portál

Firmy a služby v obci

Firmy a služby v obci