Menu
Městys Mšec
městysMšec
Městys Mšec

městys MŠEC

Severně od Nového Strašecí a západ-ně od Smečna rozkládá se městečko Mšec, rozloženo jsouc na svahu stráně k jihu se klonící mezi hojným stromo-vým a nad údolím, které krášlí řady to-polů s rybníky. Většina budov seřazena jest podél silnice, vedoucí z Nového Strašecí a hadovitě se vinoucí celou obcí nahoru, kde připojena jest k staré říšské důležité silnici, spojující Prahu se světovými lázněmi Karlovými Vary. Zobrazit více

rozšířené vyhledávání

S čím Vám můžeme pomoci?

2. VZZ-24.1.2011

Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Mšec

 

konaného v pondělí 24. 1. 2011
 
 
1. Zahájení – starostka městyse přivítala občany a členy zastupitelstva. Přítomni: P. Hnízdil, A. Nezbeda, J. Pacholík, M. Prokop, V. Rosenbaumová, M. Tichý a P. Valešová. Omluveni: J. Loskot.
Návrhová komise – navrženi P. Valešová a V. Rosenbaumová.
1/2 hlasování o složení návrhové komise – návrh přijat, tab. č. 1
Ověřovatelé zápisu – navrženi A. Nezbeda a P. Hnízdil.
2/2 hlasování o schválení ověřovatelů – návrh přijat, tab. č. 2
Zapisovatelem jednání určena slečna Alexandra Zítková.
Starostka oznámila, že zápis z 1. veřejného zasedání byl ověřen a nebyly proti němu námitky, považuje se tedy za schválený.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
3/2 zápis z 1.  veřejného zasedání zastupitelstva městyse Mšec, konaného 13. 12. 2010 – návrh přijat tab. č. 3
 
Návrh programu byl v souladu s § 93 zákona o obcích 7 dní, před jednáním vyvěšen na úřední desce ÚMě a má toto znění:
1)    Zahájení
2)    Schválení vypracovaného Komunitního plánu sociálních služeb pro region Rakovnicko
3)    Schválení podání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezplatný převod pozemku parc. č. 625 o výměře 775m² pod ubytovnou v zámeckém parku
4)    Projednání odprodeje částí pozemků par. č. 385/1 a 388/2 v k. ú. Mšec
5)    Pověření starostky jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu
6)    Rozpočtové opatření č. 11
7)    Zpráva starostky
8)    Diskuse
9)    Závěr
4/2 hlasování o schválení programu jednání – návrh přijat, tab. č. 4
 
2. Schválení vypracovaného Komunitního plánu sociálních služeb pro region Rakovnicko
Zpracováním kom. plánu byl pověřen Svazek měst a obcí Rakovnicka, dále na něm pracovali zaměstnanci města Rakovníka, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Obsahem KP je jak zmapování stávající situace v oblasti sociálních služeb, tak část strategická – to je navrhující řešení udržitelnosti a rozvoje současného stavu s cílem zajistit občanům efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby. Do komunitního plánu se přihlásilo 57 obcí na Rakovnicku a přispělo v celkové výši 379.930,- Kč (je to 10,- Kč/občana/v obci). Projekt je ale zpracován pro všech 84 obcí regionu. KPSS obsahuje 2. části a to návrhovou a analytickou. Návrhová část obsahuje základní pojmy komunitního plánování = metoda, která spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci všech, kterých se daná oblast či téma dotýká. Jsou zde poskytnuty základní informace o projektu, jako je např. organizační zajištění tohoto projektu, základní druhy a formy sociálních služeb. Analytická část pak obsahuje popis a zhodnocení současného stavu, navrhované priority a opatření a aktivity společné pro všechny skupiny a dále kontakty na poskytovatele sociálních služeb.
Zastupitelstvo městyse Mšec schvaluje:
5/2 vypracovaný komunitní plán sociálních služeb pro region Rakovnicko na období 2010 – 2014 ve všech jeho níže uvedených částech: - Návrhová část Komunitního plánu sociálních služeb a – Analytická část komunitního plánu sociálních služeb.
 – návrh přijat, tab. č. 5
3. Schválení podání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezplatný převod pozemku parc. č. 625 o výměře 775m² pod ubytovnou v zámeckém parku
V roce 2004 obecní úřad řešil situaci ohledně ubytovny v parku, kdy obec Mšec vyzvala paní JUDr. Slapničkovou jako správkyni konkursní podstaty úpadce: Zemědělské družstvo Mšec – v likvidaci k jednání ohledně této nemovitosti. V ubytovně se neoprávněně zdržovaly cizí osoby, které zde dočasně bydlely, docházelo k  devastaci ubytovny. Na základě vyvolaného jednání došlo nakonec ke koupi ubytovny, jejíž odprodej schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 23. 2. 2005 a nemovitost byla koupena za 50.000,- Kč. Jak starostka zjistila, byla koupena pouze nemovitost, bez pozemku, na kterém stojí. Do budoucna je tedy potřeba vlastnit i pozemek, pokud by městys měl s nemovitostí nějaký záměr. Tento objekt je v současné době velmi zdevastován a bude tedy potřeba co nejdříve řešit, co s ním a proto je potřeba vlastnit i pozemek pod nemovitostí. Pro bezúplatný převod pozemku pod stavbou je kromě jiného nutný souhlas zastupitelstva.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
6/2 bezúplatný převod pozemku parc. č. 625 o výměře 775 m² pod ubytovnou v zámeckém parku do vlastnictví městyse Mšec – návrh přijat, tab. č. 6
 
4. Projednání odprodeje částí pozemků par. č. 385/1 a 388/2 v k. ú. Mšec
O odprodej žádá p. Daniel Burle, jedná se o pozemky, které sousedí s pozemky v jeho vlastnictví. Koupí částí pozemků o celkové výměře cca 505 m² ve vlastnictví městyse Mšec by došlo k rozšíření jeho zahrady. Pan Burle nabízí za m² 30,- Kč. Šetřením na místě samém bylo zjištěno, že odkoupením výše uvedených částí pozemků by vlastníkovi vznikla další minimálně jedna stavební parcela a proto starostka doporučila záměr odprodeje schválit s tím, že zastupitelstvo stanovuje minimální cenu za m² 400,- Kč a dále s tím, že u pozemku parc. č. 385/1 bude v případě realizace odprodeje zachován přístup za garáž pí. Zábranské.
K tomuto bodu programu proběhla diskuse ohledně šíře komunikace pro další plánovanou výstavbu, do které se přihlásila pí. Heroldová a starostka.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
7/2 záměr odprodat části pozemků parc. č. 385/1 – za podmínky zachování přístupu za garáž paní Zábranské a parc. č. 388/2 o celkové výměře cca 500 m² a stanovuje minimální nabídkovou cenu 400,- Kč/za 1m² - návrh přijat, tab. č. 7
 
5. Pověření starostky jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu
Na základě jednání s úřadem územního plánování Odboru výstavby a investic Městského úřadu v Rakovníku jakožto pořizovatelem změny územního plánu městyse Mšec, konkrétně jednáme s ing. Dykastovou, bylo starostce doporučeno na základě § 47 a § 49 zákona 183/2006 Sb., (stavební zákon) schválit pověření starostky nebo jiného člena zastupitelstva k jednáním a spolupráci s pořizovatelem změny. Úřad územního plánování zaslal městysi Mšec Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k požadovaným změnám konkrétních žadatelů. Tato vyhodnocení vzali zastupitelé na vědomí na svém zasedání dne 13. 12. 2010 a uložili starostce svolat jednání s  žadateli změny územního plánu. Společnou schůzku se nám z časových důvodů žadatelů nepodařilo sjednat a proto jsme jednali s žadateli jednotlivě, hlavně s těmi, kterých se dotýkala negativní stanoviska dotčených orgánů. Následně si tito žadatelé buď sami zažádali o opětovné vyjádření těchto orgánů, některá negativní stanoviska ještě budeme řešit společně s ing. Dykastovou, např. na Ředitelství dálnic a silnic, a k tomuto je potřeba pověřit zástupce městyse. Dokud nebudeme znát finální stanoviska dotčených orgánů, zastupitelstvo nemůže odsouhlasit kompletní znění zadání změny územního plánu.
Zastupitelstvo městyse pověřuje:
8/2 starostku jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu - návrh přijat, tab. č. 8
 
6. Rozpočtové opatření č. 11
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 11 za rok 2010. Rozpočtové opatření bylo navýšeno na straně příjmů o částky: 42.880,- Kč od ÚP, 11.365,- Kč dotace pro SDH, 5.856,20 Kč doplatek na volby do zastupitelstev obcí, 4.877,- Kč dotace na sčítání lidu.
Dále šlo o přesun několika částek v rámci paragrafu ale i z paragrafu na paragraf.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
9/1 rozpočtové opatření č. 11 za rok 2010 – návrh přijat, tab. č. 9 
           
7. Zpráva starostky – viz. příloha č. 2
 
8. Diskuse
V tomto bodu programu se projednávalo: strategický plán obce, internetové stránky obce, pojmenování ulic, odklízení sněhu, zasíťování chodníků, odprodej části pozemků p. Burlemu, odsouhlasení jednoho člověka který, bude odpovídat za kanalizaci, pohledávky vůči obci, odprodej restaurace Na Knížecí, vybrané částky za připlacené svozy. Do této diskuse se přihlásili: p. Mikovec, p. Tichý, p. Prokop, p. Závora, pí. Rosenbaumová, p. Burle, p. Poch, pí. Neužilová, p. Hnízdil, pí. Hrbková, pí. Křenková a starostka. Z diskuse je pořízen zvukový záznam, který bude k dispozici na ÚM do příštího veřejného zasedání.
 
9. Závěr
Na závěr starostka poděkovala za hojnou účast a popřála všem přítomným hezký večer a zasedání bylo ukončeno v 20:05 hodin.
 
   Aleš Nezbeda                            Libuše Bestajovská                    Petr Hnízdil
      ověřovatel                                     starostka                               ověřovatel
 
 
Ve Mšeci dne 26. 01. 2011

Úřad městyse

Knihy o Mšeci

Knihy o Mšeci

KNIHY O MŠECI

na úřadu městyse jsou  k zakoupení knihy o Mšeci od autora Jiřího Červenky

  • Mšec 1. díl - 390 Kč
  • Mšec 2. díl - 390 Kč
  • Mšecké hospody - 190 Kč

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8
9 10 11
12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22
23 24 25
26 27 28
29 30
31 1 2 3 4

Platební portál

Platební portál

Firmy a služby v obci

Firmy a služby v obci