Menu
Městys Mšec
městysMšec
Městys Mšec

městys MŠEC

Severně od Nového Strašecí a západ-ně od Smečna rozkládá se městečko Mšec, rozloženo jsouc na svahu stráně k jihu se klonící mezi hojným stromo-vým a nad údolím, které krášlí řady to-polů s rybníky. Většina budov seřazena jest podél silnice, vedoucí z Nového Strašecí a hadovitě se vinoucí celou obcí nahoru, kde připojena jest k staré říšské důležité silnici, spojující Prahu se světovými lázněmi Karlovými Vary. Zobrazit více

rozšířené vyhledávání

S čím Vám můžeme pomoci?

1. VZZ-13.12.2010

Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Mšec
konaného v pondělí 13. 12. 2010
 
 
1. Zahájení – starostka městyse přivítala občany a členy zastupitelstva. Přítomni: P. Hnízdil, A. Nezbeda, J. Pacholík, M. Prokop, M. Tichý a P. Valešová. Omluveni: J. Loskot a V. Rosenbaumová.
Návrhová komise – navrženi P. Hnízdil a M. Prokop.
1/1 hlasování o složení návrhové komise – návrh přijat, tab. č. 1
Ověřovatelé zápisu – navrženi A. Nezbeda a M. Tichý.
2/1 hlasování o schválení ověřovatelů – návrh přijat, tab. č. 2
Zapisovatelem jednání určena slečna Alexandra Zítková.
Starostka oznámila, že zápis z ustavujícího veřejného zasedání byl ověřen a nebyly proti němu námitky, považuje se tedy za schválený.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
3/1 zápis z ustavujícího veřejného zasedání městyse Mšec, konaného 8. 11. 2010 – tab. č. 3
 
Návrh programu byl v souladu s § 93 zákona o obcích 7 dní, před jednáním vyvěšen na úřední desce ÚMě a má toto znění:
1)    Zahájení
2)    Schválení jednacího řádu
3)    Schválení rozpočtu na rok 2011
4)    Schválení rozpočtových opatření č. 8, 9 a 10
5)    Schválení OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provozování VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
6)    Schválení OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7)    Schválení OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
8)    Schválení OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9)    Schválení zřízení finančního a kontrolního výboru
10) Stanovení odměn zastupitelů a výborů
11) Stanovení pracovní náplně místostarosty a stanovení jeho odměny
12) Schválení nákupu služebního automobilu
13) Schválení uzavření dohody o pracovní činnosti s Mgr. Ludvikou Trešlovou – právní služby pro městys Mšec
14) Zpráva starosty
15) Diskuse
16) Závěr
Starostka navrhla změnu programu a to oprava bodu 13. uzavření dohody o provedení práce a dále zařadit pod bod 13) schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazku spolufinancování akce a další bod - vyhodnocení stanovisek k návrhu zadání změny č. 1 ÚPD obce Mšec. Ostatní body se posouvají. 
4/1 hlasování o schválení programu jednání – návrh přijat, tab. č. 4
 
2. Schválení jednacího řádu
Starostka předložila ke schválení nový jednací řád. Z důvodu rozporu se zákonem bylo doporučeno některé věty vypustit z jednacího řádu ze dne 11. 12. 2006 a proto bylo doporučeno schválit nový jednací řád.  
Zastupitelstvo městyse Mšec schvaluje:
5/1 jednací řád zastupitelstva městyse Mšec – návrh přijat, tab. č. 5
 
 
 
 
3. Schválení rozpočtu na rok 2011
Starostka předložila důvodovou zprávu k rozpočtu na rok 2011. Rozpočtové příjmy a výdaje byly vyvěšeny na úřední desce úřadu městyse po dobu 15 dnů. Starostka k rozpočtu neobdržela žádnou připomínku či dotaz a předložila ho tedy jako vyrovnaný ve výši 9.309.000,- Kč.
V tomto bodu programu probíhala diskuse ohledně informovanosti občanů v obecních listech a zda je do rozpočtu zahrnuta částka na výstavbu chodníků. Do této diskuse se přihlásil p. Závora, p. Mikovec a starostka.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
6/1 vyrovnaný rozpočet na rok 2011 ve výši 9.309.000,-Kč, rozsah rozpočtových opatření prováděných starostkou městyse ve výši 100.000,- Kč,  starostka městyse provádí rozpočtová opatření všech účelových dotací – návrh přijat, tab. č. 6 
Zastupitelstvo městyse ukládá:
starostce zajistit v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tzv. rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby
 
4. Schválení rozpočtových opatření č. 8, 9 a 10
Starostka předložila rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10. Rozpočtové opatření č. 8 bylo navýšeno na straně příjmů o částku 42.880,- Kč od ÚP na straně výdajů použito na mzdy zaměstnanců, dále o částku 18.666,50 Kč doplatek za volby do poslanecké sněmovny. Dále přesun 3 menších částek v rámci paragrafu. Rozpočtové opatření č. 9 bylo navýšeno na straně příjmů o částku 42.880,- Kč od ÚP, na straně výdajů použito také na mzdy zaměstnanců, dále o částku 16.000,- Kč záloha na volby do zastupitelstev obcí. Dále šlo o přesun jedné částky v rámci paragrafu. Rozpočtové opatření č. 10 bylo navýšeno na straně příjmů o částku 42.880,- Kč od ÚP na výdajích použito na mzdy zaměstnanců, dále jde o přesun částky 133.300,- Kč z paragrafu vnitřní správa na paragraf základní školy, kde šlo o příspěvek na mzdové prostředky pro zaměstnance kteří pracují s žáky v zájmových kroužcích, dále na vybavení třech tříd, na výměnu elektrického ohřívače vody a na vybavení MŠ. Dále šlo v tomto rozpočtovém opatření o přesun deseti menších částek v rámci paragrafu. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
7/1 rozpočtová opatření 8, 9 a 10 za rok 2010 – návrh přijat, tab. č. 7 
 
5. Schválení OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provozování VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Starostka předložila ke schválení OZV dle pokynu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Tato změna je prováděna v souvislosti s nově přijatým daňovým řádem. Byla provedena úprava některých ustanovení zákona o místních poplatcích.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
8/1 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu – návrh přijat, tab. č. 8
 
6. Schválení OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Starostka předložila ke schválení OZV v souvislosti s nově přijatým daňovým, řádem.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
9/1 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a to včetně přílohy č. 1 (vyznačení míst, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství) – návrh přijat, tab. č. 9
 
 
 
7. Schválení OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
Dále starostka předložila se schválení OZV o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
10/1 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů – návrh přijat, tab. č. 10 
 
8. Schválení OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starostka předložila poslední vyhlášku ke schválení a to o místním poplatku za komunální odpad. V této vyhlášce došlo ke změně v ustanovení čl. 6 a to osvobození a úlevy. Osvobodit od poplatku osoby, které jsou nepřetržitě hospitalizovány ve zdravotnickém zařízení déle než 60 dní v kalendářním roce a to po dobu hospitalizace a dále děti narozené v příslušném kalendářním roce a to pouze na příslušný rok. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
11/1 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  - návrh přijat, tab. č. 11
 
9. Schválení zřízení finančního a kontrolního výboru
Zákon o obcích ukládá zřídit finanční a kontrolní výbor. Počet členů výborů musí být lichý, a musí mít nejméně 3 členy. Starostka navrhla aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor a aby každý z nich byl 3-člený. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
12/1 zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné – návrh přijat, tab. č. 12
 
Dále se v tomto bodě programu volil předseda finančního výboru. Zastupitelstvo na tuto funkci navrhlo Ing. Petru Valešovou.
Zastupitelstvo městyse volí:
13/1 předsedou finančního výboru Ing. Petru Valešovou – návrh přijat, tab. č. 13
 
Dále proběhlo zvolení předsedy kontrolního výboru. Zastupitelstvo na tuto funkci navrhlo pí. Venuši Rosenbaumovou.
Zastupitelstvo městyse volí:
14/1 předsedou kontrolního výboru pí. Venuši Rosenbaumovou – návrh přijat, tab. č. 14
 
Dále starostka vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru. Zastupitelstvo navrhlo další členy výboru pí. Miluši Cífkovou a pí. Hanu Šumovou.
K tomuto návrhu se vyjádřil p. Marek Poch, kterému se nelíbili další navržení členové finančního výboru a navrhl, aby v tomto výboru pracovala pí. Eva Slavíková.
Starostka dala o tomto návrhu hlasovat. (pí. Eva Slavíková nebyla na veřejném zasedání přítomna)
15/1 kdo je pro, aby ve finančním výboru pracovala pí. Eva Slavíková – návrh nepřijat, tab. č. 15
Zastupitelstvo městyse volí:
16/1 členy finančního výboru pí. Hanu Šumovou a pí. Miluši Cífkovou – návrh přijat, tab. č. 16
 
Dále zastupitelé navrhli další členy do kontrolního výboru a to pí. Lenku Bílkovou a p. Pavla Mikovce.
Zastupitelstvo městyse volí:
17/1 členy kontrolního výboru pí. Lenku Bílkovou a p. Pavla Mikovce – návrh přijat, tab. č. 17
 
10. Stanovení odměn zastupitelů a výborů
Na základě zákona a nařízení vlády může být neuvolněným členům zastupitelstva, členům a předsedům výborů poskytována odměna. Tato odměna je stanovena pro neuvolněného člena zastupitelstva v max. výši 430,- Kč měsíčně, pro předsedy kontrolního a finančního výboru v max. výši 1.100,- Kč a pro členy těchto výborů 710,- Kč. Starostka vyzvala zastupitelstvo k podání návrhů týkající se stanovení výše odměn. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že se vzdají nároku na vyplácení odměn.
V tomuto bodu programu proběhla diskuse ohledně odměn výborům, do které se přihlásil p. Závora, p. Prokop a p. Poch.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
18/1 vzdání se nároku na vyplácení odměn dle § 72 a § 77 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce pro neuvolněného člena zastupitelstva, pro členy a předsedy finančního a kontrolního výboru – návrh přijat, tab. č. 18
 
11. Stanovení pracovní náplně místostarosty a stanovení jeho odměny
Pan Marek Tichý je zaměstnanec obecního úřadu, kde vykonává administrativní činnost. Jelikož dále zastává i funkci neuvolněného místostarosty, je třeba stanovit jeho pracovní náplň a zvážit odměnu za tuto vykonanou práci.
Obsah pracovní náplně navrhla starostka takto:
-         zajištění správy a údržby obecního majetku, tj. údržba místních komunikací, údržba obecní zeleně, správa a údržba bytů a nebytů v obecním majetku včetně vedení zaměstnanců přijatých na pracovní činnost k údržbě místní zeleně a místních komunikacích
-         zajištění odpadového hospodářství včetně komunikace s firmou zajišťující odpadové hospodářství včetně dohledu nad sběrným dvorem
-         plnění dalších úkolů při spolupráci se starostkou
Za tuto práci navrhla starostka měsíční odměnu ve výši 3.000,- Kč čistého se zpětnou platností od 1. 12. 2010
Do tohoto bodu programu se přihlásil p. Marek Poch a dotazoval se, zda funkce místostarosty je slučitelná s funkcí úředníka. Starostka odpověděla, že se tímto již zabývala a dotazovala se na KÚSK kde jí bylo sděleno, že pan Marek Tichý může vykovávat tyto funkce. Pan Marek Poch chtěl toto sdělení od KÚSK, písemně. Starostka sdělila, že požádá KÚSK, aby jí toto stanovisko dali písemně. P. Marek Poch přesto navrhl, aby odměna místostarostovi nebyla prozatím schválena. O tomto protinávrhu dala starostka hlasovat.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
19/1 prozatím nestanovit odměnu místostarostovi – návrh nepřijat, tab. č. 19 
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
20/1 pracovní náplň místostarosty dle předloženého návrhu a měsíční odměnu ve výši 3.000,- Kč čistého – návrh přijat, tab. č. 20
 
12. Schválení nákupu služebního automobilu
Městys Mšec je v současné době bez služebního automobilu, neboť současný služební vůz byl koupen na obec v roce 1996, rok výroby 1993 a jeho současný technický stav je nevyhovující, technická prohlídka platí do 3. 3. 2011. V měsící listopadu využívala starostka svoje osobní auto, ale proplácení cestovních náhrad není určitě pro městys hospodárná záležitost. Zastupitelstvo se rozhodlo, že koupí nový vůz Peugeot Partner, který má potřebný větší zavazadlový prostor. Prodejce tohoto vozu V-group učinil nabídku se slevou 109.980,- Kč, cena vozu je tedy 313.020,- Kč. Bude se jednat s prodejcem o úvěrové smlouvě. Touto formou koupě by nebyl tak jednorázově zatížen rozpočet městyse.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
21/1 nákup nového služebního vozu – návrh přijat, tab. č. 21
 
 
 
13. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Ludvikou Trešlovou – právní služby pro městys Mšec
Paní Trešlovou oslovila starostka s nabídkou, aby pro městys prováděla právní služby. Především se jedná o smlouvy nájemní, kupní, směnné a další. Po projednání s právníkem nemůže docházet k tomu, že městysu dluží někteří minulý nájemci až statisíce Kč a někteří současní nájemci dluží až desítky tisíc Kč. Paní Trešlová je již několik let právníkem města Rakovník a předtím pracovala jako právník katastrálního úřadu. Po oslovení starostou učinila paní Trešlová pro městys Mšec zajímavou nabídku a to, že bude pracovat na dohodu o provedení práce, což znamená, že bude placena pouze za odvedenou práci a to max. 150 hodin za rok s odměnou 300,- Kč/hodina.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
22/1 uzavření dohody o provedení práce s paní Mgr. Ludvikou Trešlovou, max. 150 hodin ročně a 300,- Kč/hodina – právní služby pro městys Mšec – návrh přijat, tab. č. 22
 
14. Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazku spolufinancování akce 
Starostka informovala o žádosti o dotaci z fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje, že můžeme v rámci tematického zadání podat pouze jednu žádost. Doporučila tedy zažádat na opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Žádost se musí podat nejpozději do 15. ledna 2011.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
23/1 podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazek spolufinancování akce – návrh přijat, tab. č. 23
 
15. Vyhodnocení stanovisek k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Mšec, zaslaných odborem výstavby a investic – oddělení územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Rakovník
Výše uvedené vyhodnocení přišlo na úřad městyse Mšec 10. prosince a proto starostka doporučila vzít toto stanovisko pouze na vědomí, neboť přiložená stanoviska dotčených orgánů jsou natolik závažná, že pořizovatel doporučil vyjmout některé lokality z plánované změny. Proto starostka navrhla zabývat se těmito stanovisky podrobněji a odsouhlasení konečného rozsahu zadání schválit na mimořádném zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
24/1 vyhodnocení stanovisek k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Mšec
Zastupitelstvo městyse ukládá:
starostce svolat schůzku se všemi dotčenými žadateli změny územního plánu – tab. č. 24
 
16. Zpráva starostky – viz. příloha č. 2
 
17. Diskuse
V tomto bodu programu se projednávalo: komunální odpad, jak dlouho bude ordinovat MUDr. Suchanová, popř. jestli je za ní náhrada, sběrný dvůr, odstranění mycí rampy v zámeckém parku, odklízení sněhu, umístění ČOV, informace, že investiční akce v obci se budou hradit z dotací. Do této diskuse se přihlásili: p. Mikovec, pí. Křenková, p. Prokop, p. Slapnička, p. Závora, pí. Nezbedová a starostka. Z diskuse je pořízen zvukový záznam, který bude k dispozici na ÚM do příštího veřejného zasedání.
 
 
 
 
18. Závěr
Na závěr starostka poděkovala za hojnou účast a popřála všem přítomným hezký večer a příjemné prožití vánočních svátků a zasedání bylo ukončeno v 20:33 hodin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………                       ……………………..                         …………………
   Aleš Nezbeda                               Libuše Bestajovská                              Marek Tichý
      ověřovatel                                       starostka                                         ověřovatel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Mšeci dne 14. 12. 2010
 
 
Přílohy:            č. 1 tabulka o hlasování
                        č. 2 zpráva starosty
                       

Úřad městyse

Knihy o Mšeci

Knihy o Mšeci

KNIHY O MŠECI

na úřadu městyse jsou  k zakoupení knihy o Mšeci od autora Jiřího Červenky

  • Mšec 1. díl - 390 Kč
  • Mšec 2. díl - 390 Kč
  • Mšecké hospody - 190 Kč

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4
5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15
16 17 18
19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29
30 1 2
3 4 5

Platební portál

Platební portál

Firmy a služby v obci

Firmy a služby v obci